Bất đẳng thức Cauchy - Schwarz cho tích phân và ứng dụng


Bất đẳng thức Cauchy - Schwarz cho tích phân và ứng dụng

Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 có lời giải chi tiết

Bài toán 1(Bất đẳng thức Cauchy – schwarz cho tích phân)

Cho $f,g:\left[ a,b \right]\to \mathbb{R}$ là các hàm khả tích trên đoạn $\left[ a,b \right]$. Khi đó ta luôn có

$\int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx}\int\limits_{a}^{b}{{{g}^{2}}(x)dx}\ge {{\left( \int\limits_{a}^{b}{f(x)g(x)dx} \right)}^{2}}$.           

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $f=kg$ với số thực $k\ne 0$.

Chứng minh. Với mọi $t\in \mathbb{R}$ xét bình phương ta luôn có : $\int\limits_{a}^{b}{{{\left( tf(x)+g(x) \right)}^{2}}}dx\ge 0$

Điều này tương đương với : $h(t)=\left( \int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx} \right){{t}^{2}}+2\left( \int\limits_{a}^{b}{f(x)g(x)dx} \right)t+\int\limits_{a}^{b}{{{g}^{2}}(x)dx}\ge 0,\forall t\in \mathbb{R}$

Trường hợp : $\int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx}=0\Leftrightarrow f(x)=0$, bất đẳng thức đã cho là đẳng thức.

Trường hợp : $\int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx}>0$, đây là tam thức bậc 2 hệ số a dương và luôn không âm, tức biệt thức Delta luôn không dương. Điều này tương đương với $\Delta '={{\left( \int\limits_{a}^{b}{f(x)g(x)dx} \right)}^{2}}-\int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx}\int\limits_{a}^{b}{{{g}^{2}}(x)dx}\le 0$.

Vì vậy $\int\limits_{a}^{b}{{{f}^{2}}(x)dx}\int\limits_{a}^{b}{{{g}^{2}}(x)dx}\ge {{\left( \int\limits_{a}^{b}{f(x)g(x)dx} \right)}^{2}}$.

Bài toán được chứng minh hoàn toàn. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $f=kg$, trong đó $k$là hằng số tự do.

Bài toán 2(Bất đẳng thức Holder tích phân cho các hàm khả tích)

Cho $f,g:\left[ a,b \right]\to \mathbb{R}$ là các hàm khả tích trên $\left[ a,b \right]$ khi đó ta có

$\left| \int\limits_{a}^{b}{f(x)g(x)dx} \right|\le {{\left( \int\limits_{a}^{b}{{{\left| f(x) \right|}^{p}}dx} \right)}^{\dfrac{1}{p}}}.{{\left( \int\limits_{a}^{b}{{{\left| g(x) \right|}^{q}}dx} \right)}^{\dfrac{1}{q}}}$                        

trong đó $p,q$ là các số thực dương thoả mãn $\dfrac{1}{p}+\dfrac{1}{q}=1.$

Bài viết được trích từ Bài giảng và câu hỏi đề thi khoá PRO XMAX vận dụng cao môn Toán phát hành tại Vted.vn

>>Xem thêm Thi Online - Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Tích phân (Đề số 01)

>>Xem thêm Thi Online - Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Tích phân (Đề số 02)

>>Xem thêm Thi Online - Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của Tích phân (Đề số 03)

CÁC VÍ DỤ MINH HOẠ:

Ví  dụ 1: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[0;1].$ Biết $f\left( 1 \right)=4$ và $\int\limits_{0}^{1}{xf(x)dx}=1,\int\limits_{0}^{1}{{{\left[ {f}'(x) \right]}^{2}}dx}=20.$ Tích phân $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}$ bằng

A. $\dfrac{1}{6}.$

B. $\dfrac{3}{2}.$

C. $4.$

D. $\dfrac{2}{3}.$

Giải. Tích phân từng phần ta có: $1 = \int\limits_0^1 {xf\left( x \right)dx} = \int\limits_0^1 {f\left( x \right)d\left( {\dfrac{1}{2}{x^2}} \right)} = \dfrac{1}{2}{x^2}f\left( x \right)\left| \begin{gathered} 1 \hfill \\ 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. - \int\limits_0^1 {\dfrac{1}{2}{x^2}f'\left( x \right)dx} $

$\Leftrightarrow 1=\dfrac{1}{2}f\left( 1 \right)-\dfrac{1}{2}\int\limits_{0}^{1}{{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)dx}\Rightarrow \int\limits_{0}^{1}{{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)dx}=2$

Mặt khác ${{\left[ \int\limits_{0}^{1}{{{x}^{2}}{f}'\left( x \right)dx} \right]}^{2}}\le \int\limits_{0}^{1}{{{x}^{4}}dx}\int\limits_{0}^{1}{{{\left[ {f}'\left( x \right) \right]}^{2}}dx}=\dfrac{1}{5}\times 20=4.$

Do đó dấu bằng phải xảy ra tức ${f}'\left( x \right)=k{{x}^{2}}\Rightarrow f\left( x \right)=\dfrac{k{{x}^{3}}}{3}+4-\dfrac{k}{3},\left( f\left( 1 \right)=4 \right)$

$\Rightarrow 1=\int\limits_{0}^{1}{xf\left( x \right)dx}=\int\limits_{0}^{1}{x\left( \dfrac{k{{x}^{3}}}{3}+4-\dfrac{k}{3} \right)dx}\Leftrightarrow k=10\Rightarrow \int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}=\int\limits_{0}^{1}{\dfrac{10{{x}^{3}}+2}{3}dx}=\dfrac{3}{2}.$ Chọn đáp án B.

 

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả