Các tổng đối với số tự nhiên cần nhớ


Các tổng đối với số tự nhiên cần nhớ:

  • $1+2+3+...+n=\dfrac{n(n+1)}{2}.$
  • ${{1}^{2}}+{{2}^{2}}+{{3}^{2}}+...+{{n}^{2}}=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$
  • ${{1}^{3}}+{{2}^{3}}+{{3}^{3}}+...+{{n}^{3}}={{\left[ \dfrac{n(n+1)}{2} \right]}^{2}}.$

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả