Chữa chi tiết nhóm câu hỏi vận dụng đề thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định


Chữa chi tiết nhóm câu hỏi vận dụng đề thi thpt quốc gia môn toán năm 2017 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định

Câu 50. Cho các số phức ${{z}_{1}}=1+3i,{{z}_{2}}=-5-2i.$ Tìm điểu $M(x;y)$ biểu diễn số phức ${{z}_{3}},$ biết rằng $M$ nằm trên đường thẳng $x-2y+1=0$ và số phức $w=3{{z}_{3}}-{{z}_{2}}-2{{z}_{1}}$ có giá trị nhỏ nhất.

A. $M\left( -\frac{3}{5};\frac{1}{5} \right).$

B. $M\left( \frac{3}{5};\frac{1}{5} \right).$

C. $M\left( \frac{3}{5};-\frac{1}{5} \right).$

D. $M\left( -\frac{3}{5};-\frac{1}{5} \right).$

Giải. Ta có $M(2y-1;y)\Rightarrow {{z}_{3}}=2y-1+yi$ và $w=3\left( 2y-1+yi \right)-\left( -5-3i \right)-2\left( 1+3i \right)=6y+(3y-3)i.$ Do đó $\left| w \right|=\sqrt{36{{y}^{2}}+{{(3y-3)}^{2}}}=3\sqrt{5{{\left( y-\frac{1}{5} \right)}^{2}}+\frac{4}{5}}\ge \frac{6}{\sqrt{5}}.$ Dấu bằng đạt tại $y=\frac{1}{5}\Rightarrow M\left( -\frac{3}{5};\frac{1}{5} \right).$ Chọn đáp án A.

Xem đầy đủ đề thi tại đây: http://vted.vn/de-thi/xem/de-thi-thu-thpt-quoc-gia-mon-toan-2017-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-nam-dinh-co-huong-dan-giai-nhom-cau-hoi-van-dung-dt866227387.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả