Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn điều kiện : các khối tứ diện MABC , MBCD , MCDA, MABD có thể tích bằng nhau ?


Cho tứ diện ABCD . Hỏi trong không gian có bao nhiêu điểm M thỏa mãn điều kiện : các khối tứ diện MABC , MBCD , MCDA, MABD có thể tích bằng nhau ?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả