Có bao nhiêu số có 9 chữ số lập từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ và là một số chia hết cho $9?$


Ôn tập tổ hợp với bài toán số chia hết cho 9

Có bao nhiêu số có 9 chữ số lập từ các chữ số $1,2,3,4,5,6,7,8,9$ và là một số chia hết cho $9?$

>>Xem thêm bài toán khác cùng dạng 

>>Xem thêm bài giảng tương ứng

A. $9!.$

B. ${{9}^{8}}.$

C. $2.8!.$

D. $3.8!.$

Giải: Số cần tìm có dạng $N=\overline{{{a}_{1}}{{a}_{2}}...{{a}_{9}}}.$

·            Mỗi số ${{a}_{1}},{{a}_{2}},...,{{a}_{8}}$ có 9 cách chọn.

Nếu ${{a}_{1}}+{{a}_{2}}+...+{{a}_{8}}=9k+m\text{ }(0\le m\le 8)$ thì ${{a}_{9}}=9-m$ có duy nhất một cách chọn.

Vậy có tất cả ${{9}^{8}}.1={{9}^{8}}$ số thoả mãn.

Chọn đáp án B.

>>Xem thêm Tổng hợp tổ hợp - xác suất về thành lập các số tự nhiên

Xem thêm các bài toán cùng dạng về số tự nhiên:

>>Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3

>>Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4

>>Xác suất để số chọn được là một số tự nhiên gồm 5 chữ số và là số chia hết cho 6

>>Số tự nhiên có 9 chữ số và chia hết cho 9

>>Số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là một số chia hết cho 15

>>Số tự nhiên gồm 8 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 và chia hết cho 1111

>>Số tự nhiên có bốn chữ số mà một chữ số của nó bằng tổng của ba chữ số còn lại

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả