Giải đáp học sinh - Bài toán hay về môđun của hai số phức thoả mãn điều kiện cho trước - thầy Đặng Thành Nam


Chúng ta cùng xét bài toán sau:

Cho hai số phức ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ thoả mãn \[\left| {{z}_{1}} \right|=\left| {{z}_{2}} \right|=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|>0.\] Tính $P={{\left( \frac{{{z}_{1}}}{{{z}_{2}}} \right)}^{4}}+{{\left( \frac{{{z}_{2}}}{{{z}_{1}}} \right)}^{4}}.$

A. $P=-7.$

B. $P=7.$

C. $P=1.$

D. $P=-1.$

Giải. 

Các em xem thêm các bài tập tương tự tại khoá học tư duy trắc nghiệm toán tại link: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả