Giải phương trình lượng giác cơ bản mức vận dụng và vận dụng cao (Phần 1)


Giải phương trình lượng giác cơ bản mức vận dụng và vận dụng cao (Phần 1)

Các Phương trình lượng giác cơ bản - Mức vận dụng và Vận dụng cao:

  • Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác
  • Phương trình bậc hai, bậc ba đối với một hàm số lượng giác
  • Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx
  • Phương trình đối xứng sinx và cosx
  • Phương trình đẳng cấp bậc hai, bậc ba

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Ví dụ 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $\sqrt[3]{m+3\sqrt[3]{m+3\sin x}}=\sin x$ có nghiệm thực ?

A. $5.$

B. $7.$

C. $3.$

D. $2.$

Lời giải chi tiết:

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Ví dụ 2:. Có bao nhiêu số nguyên dương $m$ để phương trình ${{\cos }^{2}}x+\sqrt{m+\cos x}=m$ có nghiệm thực.

A. $2.$

B. $4.$

C. $3.$

D. $5.$

Lời giải chi tiết:

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Bài tập dành cho bạn đọc tự luyện:

Có bao nhiêu số nguyên $m$ để phương trình $m+\sin (m+\sin 3x)=\sin x(3\sin x)+4{{\sin }^{3}}x$ có nghiệm thực.

A. $9.$

B. $5.$

C. $4.$

D. $8.$

>>Xem thêm bài viết phần 2 tại đây: https://vted.vn/tin-tuc/giai-phuong-trinh-luong-giac-co-ban-muc-van-dung-va-van-dung-cao-phan-2-4667.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả