Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp


Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp

Khoá học Toán 10 theo chương trình SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Hoán vị

Một hoán vị của một tập hợp gồm n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó (với n là số nguyên dương)

Ví dụ 1: Một nhóm gồm bốn bạn A, B, C, D được xếp thành một hàng ngang, trừ trái qua phải, để tham qua một cuộc phỏng vấn

Mỗi cách sắp xếp thứ tự của bốn bạn này trong hàng ngang là một hoán vị của tập hợp gồm bốn bạn này.

Số hoán vị của tập hợp có n phần tử, kí hiệu là ${{P}_{n}}$ được tính bằng công thức ${{P}_{n}}=n!=n.\left( n-1 \right).\left( n-2 \right)...2.1.$

Quy ước 0! =1.

Chỉnh hợp

Tổ hợp

Giải phương trình, bất phương trình liên quan đến hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Hoán vị tròn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả