Một số bài tập rèn luyện điều kiện tiếp xúc của hai đường cong


Một số bài tập rèn luyện điều kiện tiếp xúc của hai đường cong

Bài tập rèn luyện

Câu 31. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số $m\in (-2;3)$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+4+m({{x}^{2}}-x-2)$ tiếp xúc với trục hoành.

A. $1.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $4.$

Câu 32.Hai đường cong $y={{x}^{3}}+\frac{5}{4}x-2$ và $y={{x}^{2}}+x-2$ nhận đường thẳng nào dưới đây làm tiếp tuyến chung ?

A. $y=2x-\frac{9}{4}.$

B. $y=2x+\frac{9}{4}.$

C. $y=\frac{1}{2}x-\frac{5}{4}.$

D. $y=-\frac{5}{4}x+\frac{1}{2}.$

Câu 33.Có bao nhiêu số thực $m$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{m}^{2}}{{x}^{2}}-{{m}^{3}}+{{m}^{2}}$ tiếp xúc với trục hoành.

A. $5.$

B. $2.$

C. $3.$

D. $4.$

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả