Một số vấn đề nâng cao liên quan đến đồ thị hàm số bậc ba


Một số vấn đề nâng cao liên quan đến đồ thị hàm số bậc ba

Để $y=0$ có ba nghiệm phân biệt dương (đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ dương) khi và chỉ khi đồ thị hàm số $y=x^3+ax^2+bx+c$ có dạng như hình vẽ bên:

Vậy điều kiện là: \[\left\{ \begin{gathered} {y_{CD}}{y_{CT}} < 0 \hfill \\ {x_{CD}} > 0 \hfill \\ y(0) < 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..\]

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả