Nguyên hàm của hàm số chứa căn y=căn(x^2+a)


Nguyên hàm của hàm số chứa căn dạng y=căn(x^2+a) tính được thông qua nguyên hàm  từng phân như sau:

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả