Nội dung thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Toán


Nội dung thi THPT Quốc Gia 2021 Môn Toán

Đề thi THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo các năm có nội dung tương đối như liệt kê dưới đây:

Chuyên đề 1. Ứng Dụng Của Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số.
§1. Tính Đơn Điệu Của Hàm Số.
§2. Cực Trị Của Hàm Số.
§3. Giá Trị Lớn Nhất Và Giá Trị Nhỏ Nhất Của Hàm Số.
§4. Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị Hàm Số.
§5. Khảo Sát Sự Biến Thiên Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số.

Chuyên đề 2. Khối Đa Diện.
§1. Khối Đa Diện Và Thể Tích Của Khối Đa Diện.
§2. Thể Tích Khối Chóp.
§3. Thể Tích Khối Lăng Trụ.
§4. Tỉ Số Thể Tích.

Chuyên đề 3. Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit.
§1. Lũy Thừa.
§2. Lôgarit.
§3. Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit.
§4. Phương Trình, Bất Phương Trình Mũ.
§5. Phương Trình, Bất Phương Trình Lôgarit.
§6. Bài Toán Thực Tế.

Chuyên đề 4. Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu.
§1. Mặt Nón.
§2. Mặt Trụ.
§3. Mặt Cầu.

Chuyên đề 5. Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng.
§1. Nguyên Hàm.
§2. Tích Phân.
§3. Ứng Dụng Của Tích Phân.

Chuyên đề 6. Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian.
§1. Tọa Độ Trong Không Gian.
§2. Phương Trình Mặt Phẳng.
§3. Phương Trình Đường Thẳng Trong Không Gian.
§4. Bài Toán Tổng Hợp.

Chuyên đề 7. Số Phức.
§1. Số Phức, Phép Toán Số Phức.
§2. Biểu Diễn Hình Học Của Số Phức.
§3. Phương Trình Bậc Hai Nghiệm Phức.
§4. Cực Trị Số Phức.

Chuyên đề 8. Tổ Hợp, Xác Suất.
§1. Tổ Hợp.
§2. Xác Suất.

Chuyên đề 9. Dãy Số, Giới Hạn, Đạo Hàm.
§1. Dãy Số, Cấp Số.
§2. Giới Hạn, Đạo Hàm.

Chuyên đề 10. Góc Và Khoảng Cách.
§1. Góc.
§2. Khoảng Cách.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả