Sắp xếp 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp C?


Sắp xếp 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 4 học sinh lớp C thành một hàng ngang. Có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp C?

Giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp C tức giữa hai học sinh lớp A chỉ có k học sinh lớp B với $k=0,1,2,3$

B1: Chọn ra k học sinh lớp B và xếp lại với nhau được phần tử X có $C_{3}^{k}k!$ cách.

B2: Xếp hai học sinh lớp A vào hai đầu của X được phần tử Y có 2! cách.

B3: Lúc này có 4 học sinh lớp C, (3-k) học sinh lớp B và Y tất cả (8-k) phần tử. Xếp (8-k) phần tử này có (8-k)! cách.

Vậy theo quy tắc cộng và nhân có tất cả $\sum\limits_{k=0}^{3}{C_{3}^{k}k!2!\left( 8-k \right)!}=120960$ cách xếp thoả mãn.

*Tương tự nếu đề hỏi giữa hai học sinh lớp A không có học sinh lớp B ta có $\sum\limits_{k=0}^{4}{C_{4}^{k}k!2!\left( 8-k \right)!}=145152$ cách.

Khoá học Toán 10 theo chương trình SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

>>Xem thêm Tổng hợp tổ hợp - xác suất về thành lập các số tự nhiên

Xem thêm các bài toán cùng dạng về số tự nhiên:

>>Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3

>>Số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 gồm hai chữ số chẵn và hai chữ số lẻ

>>Xác suất để nhận được ít nhất một số chia hết cho 4

>>Xác suất để số chọn được là một số tự nhiên gồm 5 chữ số và là số chia hết cho 6

>>Số tự nhiên có 9 chữ số và chia hết cho 9

>>Số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là một số chia hết cho 15

>>Số tự nhiên gồm 8 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 và chia hết cho 1111

>>Số tự nhiên có bốn chữ số mà một chữ số của nó bằng tổng của ba chữ số còn lại

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả