Số phức (Đề số 05) - Mức vận dụng và vận dụng cao - Trích đề thi khoá PRO X tại Vted.vn


Thi Online - Số phức (Đề số 05) - Mức vận dụng và vận dụng cao. Gồm 42 câu hỏi vận dụng và 8 câu hỏi vận dụng cao xoay quanh các kiến thức cơ bản về số phức (không gồm phương trình nghiệm phức). 

Các em học tất cả các bài giảng về số phức để làm tốt đề thi này.

Chúc các em làm bài tốt

Trích đề thi và bài giảng số phức tại khoá PRO X Tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 16. Cho số phức $z=a+bi\text{ }(a,b\in \mathbb{R})$ thoả mãn $\frac{z}{z-4}$ là một số thuần ảo. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của môđun số phức $z-3i$ bằng

A. $4.$

B. $2\sqrt{13}.$

C. $2+\sqrt{13}.$

D. $\sqrt{13}+4.$

Câu 17. Cho số thực ${{z}_{1}}$ và số phức ${{z}_{2}}$ thoả mãn $\left| {{z}_{2}}-2i \right|=1$ và $\frac{{{z}_{2}}-{{z}_{1}}}{1+i}$ là số thực. Gọi $a,b$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|.$ Tính $T=a+b.$

A. $T=4.$

B. $T=4\sqrt{2}.$

C. $T=3\sqrt{2}+1.$

D. $T=\sqrt{2}+3.$

Câu 18. Xét các số phức $z=a+bi(a,b\in \mathbb{R})$ thoả mãn $\left| z-4-3i \right|=\sqrt{5}.$ Tính $P=a+b$ khi $\left| z+1-3i \right|+\left| z-1+i \right|$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $P=10.$

B. $P=4.$

C. $P=6.$

D. $P=8.$

Câu 19. Cho số phức $z$ thoả mãn $\frac{z-2i}{z-2}$ là số thuần ảo. Tìm giá trị lớn nhất của môđun số phức $z.$

A. $1.$

B. $2\sqrt{2}.$

C. $\sqrt{2}.$

D. $2.$ .

XEM CHI TIẾT ĐỀ THI TẠI WEBSITE

Trích đề thi và bài giảng số phức tại khoá PRO X Tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

TẢI VỀ ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả