Ứng dụng điểm uốn của đồ thị hàm đa thức bậc ba (phần 1)


Ứng dụng điểm uốn của đồ thị hàm đa thức bậc ba (phần 1)

Hàm số $y=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có đồ thị $(C).$ Điểm uốn của $(C)$ là điểm có toạ độ $I\left( -\frac{b}{3a};y\left( -\frac{b}{3a} \right) \right).$

  • Với $A$ là điểm thuộc $(C)$ thì $AI$ cắt $(C)$ tại điểm thứ ba $B$ thoả mãn $IA=IB$ hay cách khác $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $AB.$

  • Khi đó tiếp tuyến của $(C)$ tại $A$ và $B$ song song với nhau.

Trích bài giảng vận dụng cao 2018 Môn Toán tại khoá học PRO XMAX Vted.vn

Câu 1. Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x-1$ có đồ thị $(C).$ Hai điểm $A,B$ phân biệt trên $(C)$ có hoành độ lần lượt là $a$ và $b\text{ }(a>b)$ và tiếp tuyến của $(C)$ tại $A$ và $B$ song song với nhau, $AB=2.$ Tính $S=2a+3b.$

A. $S=4.$

B. $S=6.$

C. $S=7.$

D. $S=8.$

Điểm uốn của $(C)$ là điểm $I(1;-1).$

Vậy $A(a;{{a}^{3}}-3{{a}^{2}}+2a-1),B(2-a;{{(2-a)}^{3}}-3{{(2-a)}^{2}}+2(2-a)-1).$

Do $AB = \sqrt {4{{(a - 1)}^2} + 4{{({a^3} - 3{a^2} + 2a)}^2}} = 2\left| {a - 1} \right|\sqrt {1 + {a^2}{{(a - 2)}^2}} = 2 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} a = 0\\ a = 2 \end{array} \right..$

Do đó $a=2,b=0\Rightarrow S=4.$

Chọn đáp án A.

Xem thêm bài giảng và đề thi vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả