[Vted.vn]---Vận dụng bất đẳng thức Mincopski (bất đẳng thức véctơ) cho các bài toán


[Vted.vn]---Vận dụng bất đẳng thức Mincopski (bất đẳng thức véctơ) cho các bài toán

Ví dụ 1. Cho số phức $z=a+bi(a,b\in \mathbb{R})$ thoả mãn $\left| z-4-3i \right|=\left| \overline{z}-2+i \right|.$ Tính giá trị biểu thức $P={{a}^{2}}+{{b}^{2}}$ khi $\left| z+1-3i \right|+\left| z-1+i \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

A. $\frac{293}{9}.$

B. $\frac{449}{32}.$

C. $\frac{481}{32}.$

D. $\frac{137}{9}.$

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả