[XMIN 2021] SỐ 41 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 Môn Toán năm học 2020 - 2021 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình cụm Hoa Lư - Ninh Bình


[XMIN 2021] SỐ 41 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 Môn Toán năm học 2020 - 2021 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình cụm Hoa Lư - Ninh Bình được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF Đề kiểm tra cuối học kì 1 Môn Toán năm học 2020 - 2021 sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Bình cụm Hoa Lư - Ninh Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả