[XMIN 2023] Đề số 100 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 2 sở Ninh Bình năm học 2022 – 2023


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 2 sở Ninh Bình năm học 2022 – 2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39. Cho hình chóp $S.ABC.$ Gọi $K$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{SK}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{SB}+\dfrac{1}{3}\overrightarrow{SC}$ và $L$ là giao điểm của đường thẳng $SK$ với đường thẳng $BC.$ Biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $56,$ thể tích khối chóp $S.ABL$ bằng

A. $21.$

B. $32.$

C. $40.$

D. $42.$

Câu 40. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai mặt phẳng $\left( P \right):x+y-z+2=0$ và $\left( Q \right):x+3y=12.$ Gọi $\Delta $ là giao tuyến của $\left( P \right)$ và $\left( Q \right).$ Đường thẳng $\Delta $ song song với đường thẳng nào dưới đây?

A. ${{d}_{3}}:\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-4}{1}=\dfrac{z-6}{2}.$

B. ${{d}_{4}}:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z+1}{2}.$

C. ${{d}_{2}}:\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z+1}{2}.$

D. ${{d}_{1}}:\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-4}{-1}=\dfrac{z-6}{2}.$

Câu 41. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\left[ 0;1 \right],$ thỏa mãn $\int\limits_{-2}^{-1}{f\left( x+2 \right)dx}=3$ và $f\left( 1 \right)=4.$ Khi đó tích phân $I=\int\limits_{0}^{\dfrac{\pi }{2}}{\sin 2x.{f}'\left( \sin x \right)dx}$ bằng

A. $4.$

B. $1.$

C. $2.$

D. $5.$

Câu 42. Cho một mặt cầu và một hình nón nội tiếp trong mặt cầu. Thiết diện qua trục của hình nón là một tam giác nhọn, không đều và diện tích xung quanh của hình nón bằng $\dfrac{3}{8}$ diện tích mặt cầu. Gọi $\alpha $ là góc giữa đường sinh và mặt đáy của hình nón. Biết $\cos \alpha =\dfrac{\sqrt{a}-b}{c}$ với $a,\text{ }b,\text{ }c$ là các số nguyên dương đôi một nguyên tố cùng nhau. Tổng $a+b+c$ bằng

A. $16.$

B. $28.$

C. $26.$

D. $18.$

Câu 43. Gọi $S$ là tập các số nguyên dương $a$ để bất phương trình ${{6}^{x}}+{{2}^{a+2}}<{{4.3}^{x}}+{{2}^{x+a}}$ có ít nhất $1$ và không quá $10$ nghiệm nguyên. Tổng các phần tử của $S$ bằng

A. $204.$

B. $201.$

C. $205.$

D. $208.$

Câu 44. Có bao nhiêu số nguyên $m\in \left( -2023;2023 \right)$ để hàm số $y={{x}^{2}}-2m\left| x-m+6 \right|+1$ có ba điểm cực trị?

A. $2021.$

B. $2019.$

C. $2018.$

D. $2020.$

Câu 45. Trên tập số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-\left( m-2 \right)z+{{m}^{2}}=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thoả mãn $\left| {{z}_{1}}+{{z}_{2}} \right|=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|?$

A. $2.$

B. $4.$

C. $1.$

D. $3.$

Câu 46. Xét hai số phức $z,\text{ }w$ thỏa mãn $\left| z-w \right|=\sqrt{2}$ và $\left| \bar{z}+4+4i \right|+\left| w \right|=3\sqrt{2}.$ Biết biểu thức $P=\left| w+1+2i \right|$ đạt giá trị lớn nhất khi $w={{w}_{0}},$ giá trị $\left| {{w}_{0}}+2-i \right|$ bằng

A. $\sqrt{41}.$

B. $\sqrt{10}.$

C. $\sqrt{5}.$

D. $\sqrt{17}.$


Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 99 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 2 Sở Vĩnh Phúc

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả