[XMIN 2023] Đề số 104 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 cụm Yên Phong – Bắc Ninh


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 cụm Yên Phong – Bắc Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 45. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 4;-2;4 \right),B\left( -2;6;4 \right)$ và đường thẳng $d:\left\{ \begin{gathered} x = 5 \hfill \\ y = - 1 \hfill \\ z = t \hfill \\ \end{gathered} \right..$ Gọi $M$ là điểm di động thuộc mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ sao cho $\widehat{AMB}=90{}^\circ $ và $N$ là điểm di động luôn cách $d$ một khoảng là 1 đơn vị và cách mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ một khoảng không quá 3 đơn vị. Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $MN$ bằng

A. $3\sqrt{11}+1.$

B. $\sqrt{58}+1.$

C. $3\sqrt{10}+1.$

D. $11.$

Câu 46. Trên tập hợp các số phức, phương trình ${{z}^{2}}+\left( a-2 \right)z+2a-3=0$ ($a$ là tham số thực) có $2$ nghiệm ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$. Gọi $M$, $N$ là điểm biểu diễn của ${{z}_{1}}$, ${{z}_{2}}$ trên mặt phẳng tọa độ. Biết rằng có $2$ giá trị ${{a}_{1}},{{a}_{2}}$ của tham số $a$ để tam giác $OMN$ có một góc bằng $120{}^\circ $. Tổng ${{a}_{1}}+{{a}_{2}}$ bằng

A. $6$. B. $4$.                             C. $-4$.                            D. $-6$.

Câu 47. Biết $\dfrac{a}{b}$ (trong đó $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản và $b\in \mathbb{N}*$) là giá trị của tham số $m$ để hàm số $y=\dfrac{2}{3}{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}-2\left( 3{{m}^{2}}-1 \right)x+\dfrac{2}{3}$ có 2 điểm cực trị ${{x}_{1}}$, ${{x}_{2}}$ sao cho ${{x}_{1}}{{x}_{2}}+2\left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} \right)=1$. Giá trị biểu thức $T=a+2b$ là

A. $T=9$. B. $T=5$.                        C. $T=8$.                         D. $T=11$.

Câu 48. Cho $x,\,\,y$ là hai số thực thỏa mãn $\dfrac{-2x+4y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+1}\ge 1$ và $32\left( {{2}^{x-y}}+\dfrac{x-y+5}{{{2}^{y}}} \right)\le 1.$ Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $T={{x}^{2}}+{{y}^{2}}-4x-4y$ lần lượt là $M,m$. Tổng $M+m$ bằng

A. $22.$

B. $12.$

C. $27.$

D. $\dfrac{43}{2}.$

Câu 49. Gọi ${{z}_{1}},\,{{z}_{2}}$ là hai trong các số phức $z$ thỏa mãn $\left| z-2 \right|=\left| z \right|$ và $\left| {{z}_{2}}-{{z}_{1}} \right|=4.$ Số phức $w$ thỏa mãn $\left| w-3-5i \right|=1$, số phức $u$ thỏa mãn $\left| u-4+4i \right|=2.$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=\left| w-{{z}_{1}} \right|+\left| u-{{z}_{2}} \right|$ bằng

A. $5\sqrt{3}-3.$

B. $5\sqrt{2}-3.$

C. $2\sqrt{5}-3.$

D. $5\sqrt{3}-2.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 103 – Đề KSCL Toán thi TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả