[XMIN 2023] Đề số 107 - Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 3 Liên Trường Nghệ An


Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 3 Liên Trường Nghệ An có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 40. Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( P \right):x+2y-2z+1=0.$ Mặt phẳng $\left( \alpha \right):Ax+By-2z+D=0$ song song với mặt phẳng $\left( P \right)$ sao cho khoảng cách giữa $\left( \alpha \right)$ và $\left( P \right)$ bằng $1,$ đồng thời khoảng cách từ gốc tọa độ đến $\left( \alpha \right)$ lớn hơn $1.$ Tổng $A+B+D$ bằng

A. $9.$

B. $3.$

C. $7.$

D. $1.$

Câu 41. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left( \log _{2}^{2}x-3{{\log }_{2}}x+2 \right)\sqrt{243-{{3}^{x}}}\le 0$ là

A. $4.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $1.$

Câu 42. Trên tập hợp số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-2mz+{{m}^{2}}-2m=0$ ($m$ là tham số thực). Hỏi có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình có hai nghiệm phức phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn ${{\left| {{z}_{1}} \right|}^{2}}+m\left( {{z}_{2}}-{{z}_{1}} \right)=2\left| {{z}_{1}}{{z}_{2}} \right|?$

A. $2.$

B. $0.$

C. $3.$

D. $1.$

Câu 43. Cho hàm số $y=\left| {{x}^{3}}+x+b+1 \right|$ với $b$ là tham số. Gọi $M=\underset{\left[ -1;1 \right]}{\mathop{\max }}\,y.$ Giá trị nhỏ nhất của $M$ thuộc khoảng nào sau?

A. $\left( 0,5;1,5 \right).$

B. $\left( 1,5;2,5 \right).$

C. $\left( 3,5;4,5 \right).$

D. $\left( 2,5;3,5 \right).$

Câu 44. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a.$ Hình chiếu vuông góc của $A$ lên mặt phẳng $\left( {A}'{B}'{C}' \right)$ trùng với trung điểm của ${B}'{C}'.$ Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng $B{B}'$ và $A{C}'$ bằng $\dfrac{2a\sqrt{3}}{\sqrt{19}}.$ Thể tích khối tứ diện $AC{B}'B$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{8}{{a}^{3}}.$

B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}{{a}^{3}}.$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{12}{{a}^{3}}.$

D. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}{{a}^{3}}.$

Câu 45. Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( P \right):2x+2y-z+3=0.$ Mặt cầu $\left( S \right)$ tâm $I\left( 1;0;-1 \right)$ và cắt mặt phẳng $\left( P \right)$ theo một đường tròn giao tuyến có bán kính bằng $\sqrt{5}.$ Phương trình của mặt cầu $\left( S \right)$ là

A. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=4.$

B. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=4.$

C. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=9.$

D. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{y}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=9.$

Câu 47. Có bao nhiêu bộ số $\left( x;y \right)$ trong đó $x\in {{\mathbb{N}}^{*}},\text{ }y\in \mathbb{R}$ và thỏa mãn $\ln \left( 2+3x+4y \right)=7x+4y-2023?$

A. $2023.$

B. $1011.$

C. $1012.$

D. $2024.$

Câu 48. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( 0 \right)=1,\text{ }f\left( x \right)>0$ với $\forall x\ge 0$ và $f\left( x \right)-{f}'\left( x \right)={{e}^{-2x}}{{f}^{2}}\left( x \right).$ Diện tích hình phẳng giới hạn bới các đường $y=f\left( x \right),\text{ }y=0,\text{ }x=0,\text{ }x=1$ gần bằng với số nào sau nhất?

A. $1,25.$

B. $1,5.$

C. $1.$

D. $1,75.$

Câu 49. Cho các số phức $z,\text{ }{{z}_{1}}$ và ${{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| z-2-2i \right|=\left| {\bar{z}} \right|,\text{ }\left| {{z}_{1}}+1+i \right|=1$ và 2$\left| {{z}_{2}}+2-i \right|=1.$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T=\left| z-3{{z}_{1}} \right|+\left| z-2{{z}_{2}} \right|$ bằng

A. $\sqrt{26}-5.$

B. $3\sqrt{10}-5.$

C. $\sqrt{26}-2.$

D. $3\sqrt{5}-2.$

Câu 50. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}=4,\text{ }\left( {{S}'} \right):{{\left( x-8 \right)}^{2}}+{{\left( y-8 \right)}^{2}}+{{z}^{2}}=64$ và điểm $D\left( 0;0;-8 \right).$ Xét điểm $M$ thay đổi thuộc $\left( {{S}'} \right)$ sao cho $DM$ là tiếp tuyến của $\left( {{S}'} \right)$ và $A,\text{ }B,\text{ }C$ là các điểm phân biệt thay đổi trên mặt cầu $\left( S \right)$ sao cho $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{CO}=0.$ Khi phương trình mặt phẳng $\left( ABC \right)$ có dạng $ax+2y+cz+d=0$ thì khoảng cách từ $N\left( 0;0;1 \right)$ đến $\left( ABC \right)$ đạt giá trị lớn nhất. Tổng $a+2c+d$ bằng

A. $-3.$

B. $5.$

C. $-1.$

D. $0.$

Đề thi thử TN THPT 2023 Môn Toán Liên Trường Nghệ An lần 1 quý thầy cô/các em xem tại đây

Đề thi thử TN THPT 2023 Môn Toán Liên Trường Nghệ An lần 2 quý thầy cô/các em xem tại đây

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 106 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
NGUY?N TH? M? DUNG 303 [156387] Đã mua 3 khóa học

thàay không chữa à thầy

0
Vted
Xem tất cả