[XMIN 2023] Đề số 29 - Đề khảo sát Môn Toán 12 lần 2 trường THPT Chuyên Thái Bình năm học 2022 – 2023


Đề khảo sát Môn Toán 12 lần 2 trường THPT Chuyên Thái Bình năm học 2022 – 2023 có đáp án và giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:
+ Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi sau đúng 6 tháng, người đó lĩnh số tiền gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi?
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng đáy là điểm H trên cạnh AC sao cho AH = 2/3.AC, đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60°. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng bao nhiêu?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = |(x2 + 2mx + 4m)/(x + 2)| trên đoạn [-1;1] bằng 3. Tích các phần tử của S bằng?

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

ĐÁP ÁN

1D(1)

2C(1)

3A(1)

4A(2)

5A(2)

6A(1)

7D(1)

8D(1)

9B(1)

10D(1)

11B(1)

12B(1)

13C(1)

14D(1)

15B(1)

16C(1)

17D(1)

18A(1)

19B(1)

20B(1)

21A(2)

22D(2)

23A(3)

24B(3)

25D(3)

26B(3)

27D(3)

28B(2)

29D(3)

30A(3)

31C(3)

32A(3)

33D(3)

34B(2)

35D(3)

36A(2)

37A(1)

38C(2)

39A(3)

40C(2)

41B(3)

42C(4)

43C(3)

44D(3)

45C(3)

46C(3)

47B(3)

48A(4)

49C(4)

50A(4)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Một số câu hỏi khó của đề thi này:

Câu 42. Số giá trị nguyên của tham số $m$ để bất phương trình \[{{2}^{2{{x}^{2}}+2x-2}}-{{2}^{{{x}^{2}}+4x+m}}-{{2}^{{{x}^{2}}-2x-m}}+4<0\] có không quá $6$ nghiệm nguyên là

A. $7.$

B. $4.$

C. $10.$

D. $9.$

Xem lời giải chi tiết:

Câu 43. Từ các chữ số $1;\text{ }2;\text{ }3;\text{ }4;\text{ }5;\text{ }6;\text{ }7$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm $7$ chữ số đôi một khác nhau sao cho có đúng $3$ chữ số lẻ đứng cạnh nhau.

A. $288.$

B. $2880.$

C. $1728.$

D. $2736.$

Xem lời giải chi tiết:

Câu 44. Biết phương trình ${{2022}^{x}}-{{2022}^{\sqrt{2x+1}}}=1-{{x}^{2}}+2\sqrt{2x+1}$ có một nghiệm dạng $x=a+\sqrt{b}$ (trong đó $a,\text{ }b$ là các số nguyên). Tính $a+{{b}^{3}}.$

A. $3.$

B. $10.$

C. $7.$

D. $9.$

Câu 45. Cho hàm số bậc bốn $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ

Số nghiệm của phương trình $2f\left( x \right)\left| {f}'\left( x \right) \right|-3{f}'\left( x \right)=0$ là

A. $8.$

B. $7.$

C. $6.$

D. $9.$

Câu 46. Cho lăng trụ đều $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có cạnh đáy bằng $a,$ góc giữa đường thẳng $A{B}'$ và mặt phẳng $\left( BC{C}'{B}' \right)$ bằng ${{30}^{0}}.$ Tính thể tích khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'.$

A. $\dfrac{{{a}^{3}}}{4}.$

B. $\dfrac{\sqrt{6}{{a}^{3}}}{12}.$

C. $\dfrac{\sqrt{6}{{a}^{3}}}{4}.$

D. $\dfrac{3{{a}^{3}}}{4}.$

Câu 47. Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính $MN,\text{ }PQ$ lần lượt trên hai đáy sao cho $MN\bot PQ.$ Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt cắt đi qua $3$ trong $4$ điểm $M,\text{ }N,\text{ }P,\text{ }Q$ để thu được khối đá có hình tứ diện $MNPQ.$ Biết rằng thể tích khối tứ diện $MNPQ$ bằng $64\text{ }d{{m}^{3}}.$ Tính thể tích của lượng đá bị cắt bỏ (làm tròn kết quả đến $1$ chữ số thập phân).

A. $86,8\text{ }d{{m}^{3}}.$

B. $237,6\text{ }d{{m}^{3}}.$

C. $338,6\text{ }d{{m}^{3}}.$

D. $109,6\text{ }d{{m}^{3}}.$.

Câu 48: Cho khối lăng trụ $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có đáy là hình thoi cạnh $a,\widehat{BAD}={{120}^{0}}.$ Biết $\widehat{{A}'BA}=\widehat{{C}'{A}'C}={{90}^{0}},$ góc giữa hai mặt phẳng $\left( {A}'AD \right)$ và $\left( AB{B}'{A}' \right)$ bằng $\alpha $ với $\tan \alpha =\sqrt{2}.$ Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

Link giải chi tiết

Câu 49: Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đồ thị ${f}'\left( x \right)$ như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên $m\in \left( -2022;2022 \right)$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( 2x-3 \right)-\ln \left( 1+{{x}^{2}} \right)-2mx$ nghịch biến trên $\left( \dfrac{1}{2};2 \right)?$

Lời giải chi tiết:

Câu 50: Cho hàm số bậc năm $f\left( x \right)$ có đồ thị của đạo hàm như hình vẽ:

Số điểm cực trị của hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{3}}-3{{x}^{2}} \right)-\dfrac{3}{4}{{x}^{4}}+2{{x}^{3}}$ là

Link giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 28 - Đề cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả