[XMIN 2023] Đề số 38 - Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Bắc Ninh năm học 2022-2023


Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 Sở Bắc Ninh năm học 2022-2023 có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 41. Ông $A$ muốn xây một cái bể chứa nước lớn dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng $288\text{ }{{\text{m}}^{3}}.$ Đáy là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là $500000$ đồng/${{\text{m}}^{2}}.$ Nếu ông $A$ biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi ông $A$ trả chi phí thấp nhất để xây dựng bể đó là bao nhiêu?

A. $168$ triệu đồng.

B. $54$ triệu đồng.

C. $108$ triệu đồng.

D. $90$ triệu đồng.

Câu 42. Gọi    $S$   là   tập   hợp   tất   cả   các   giá   trị   nguyên   của   tham số   $m$     để   đồ   thị   hàm   số $y={{x}^{3}}-\left( 2+m \right){{x}^{2}}-\left( 2{{m}^{2}}-3m-1 \right)x+2{{m}^{2}}-2m$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ dương theo thứ tự tăng dần lập thành một cấp số cộng. Tổng tất cả các phần tử của $S$ bằng

A. $\dfrac{13}{20}.$

B. $\dfrac{5}{4}.$

C. $\dfrac{7}{5}.$

D. $\dfrac{33}{20}.$

Câu 43. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\log \left( {{x}^{2}}-2x\sqrt{m+2}+26 \right)$ xác định với mọi $x\in \mathbb{R}?$

A. $25.$

B. Vô số.

C. $26.$

D. $28.$

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=m{{x}^{4}}+\left( {{m}^{2}}-25 \right){{x}^{2}}+\left| m+2005 \right|$ có một điểm cực đại?

A. $8.$

B. $9.$

C. $10.$

D. $11.$

Câu 45. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại $A$ và $B,\text{ }SA\bot \left( ABCD \right),\text{ }SA=AB=BC=a,$ $AD=2a.$ Khoảng cách từ điểm $B$ đến $\left( SCD \right)$ bằng

A. $\dfrac{a\sqrt{6}}{6}.$

B. $\dfrac{a\sqrt{2}}{2}.$

C. $\dfrac{a\sqrt{5}}{5}.$

D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}.$

Câu 46. Gọi   $S$   là   tập   các   giá   trị   của   tham   số   $m$   để   có   duy   nhất   cặp   $\left( x;y \right)$   thỏa   mãn   hệ $\left\{ \begin{gathered} {2^{{x^2} + {y^2} + 1}} \leqslant \left( {{x^2} + {y^2} - 2x + 2} \right){4^x} \hfill \\ {\log _{{x^2} + {y^2} + 1}}\left( {2x + 4y + m} \right) = 1 \hfill \\ \end{gathered} \right..$ Tổng các phần tử của $S$ bằng

A. $4.$

B. $2.$

C. $-3.$

D. $1.$

Câu 47. Cho lăng trụ $ABCD.{{A}_{1}}{{B}_{1}}{{C}_{1}}{{D}_{1}}$ có thể tích $V=6$ và đường cao $h=1.$ Một mặt phẳng $\left( P \right)$ thay đổi luôn song song với hai đáy lăng trụ và cắt các đoạn thẳng $A{{B}_{1}},\text{ }B{{C}_{1}},\text{ }C{{D}_{1}},\text{ }D{{A}_{1}}$ lần lượt tại $M,\text{ }N,\text{ }P,\text{ }Q.$ Diện tích nhỏ nhất của tứ giác $MNPQ$ có giá trị thuộc khoảng nào?

A. $\left( \dfrac{7}{2};\dfrac{9}{2} \right).$

B. $\left( \dfrac{5}{2};\dfrac{7}{2} \right).$

C. $\left( 3;4 \right).$

D. $\left( 2;3 \right).$

Câu 48. Cho hàm số đa thức bậc bốn $y=f\left( x \right).$ Biết rằng hàm số $y={f}'\left( 1+x \right)$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( -{{x}^{2}}+2x-2022+m \right)+\sqrt{m}$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;1 \right)?$

A. $2021.$

B. $2023.$

C. $2022.$

D. $2024.$

Câu 49. Cho hàm số $f\left( x \right)=-2{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4x+\dfrac{5}{2}$ và $g\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{3}}}{1-3x+3{{x}^{2}}}.$ Với mỗi số nguyên dương $n,$ xét ${{u}_{n}}=f\left( g\left( \dfrac{1}{n+1} \right) \right)+f\left( g\left( \dfrac{2}{n+1} \right) \right)+...+f\left( g\left( \dfrac{n}{n+1} \right) \right).$ Trong 2022 số hạng đầu tiên của dãy $\left( {{u}_{n}} \right)$ có bao nhiêu số hạng là số chính phương?

A. $44.$

B. $31.$

C. $32.$

D. $45.$

Lời giải chi tiết:

Câu 50. Trong không gian cho tam giác đều $ABC$ có độ dài cạnh bằng $11.$ Gọi $\left( {{S}_{1}} \right)$ là mặt cầu có tâm $A$ bán kính bằng $3,\text{ }\left( {{S}_{2}} \right)$ là mặt cầu tâm $B$ bán kính bằng $4$ và $\left( {{S}_{3}} \right)$ là mặt cầu tâm $C$ bán kính bằng $6.$ Có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với cả ba mặt cầu $\left( {{S}_{1}} \right),\left( {{S}_{2}} \right),\left( {{S}_{3}} \right)?$

A. $4.$

B. $7.$

C. $6.$

D. $8.$

Lời giải chi tiết:

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)


Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 37 - Đề Khảo sát chất lượng Toán 12 lần 1 Trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá năm học 2022-2023

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả