[XMIN 2023] Đề số 45 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi:

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt vuông góc với đáy. Tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là A. điểm O B. trung điểm của SC C. trung điểm của AB D. trung điểm của SD.
+ Cho hàm số y = (x + 1)/(x – 1) (C). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc [−10;10] để đường thẳng y = 2x + m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho góc AOB nhọn?
+ Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Một mặt phẳng thay đổi, vuông góc với SO và cắt SO, SA, SB, SC, SD lần lượt tại I, M, N, P, Q. Một hình trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác MNPQ và một đáy nằm trên mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối trụ lớn nhất bằng?

Câu 38. Cho khối chóp đều \[S.ABCD\] có góc giữa hai mặt phẳng \[\left( SAB \right)\] và \[\left( SCD \right)\] bằng \[60{}^\circ ;\] khoảng cách giữa hai đường thẳng \[SA\] và \[CD\] bằng \[a\] và chiều cao khối chóp nhỏ hơn $a.$ Thể tích của khối chóp đã cho bằng

A. \[\dfrac{4\sqrt{3}{{a}^{3}}}{3}.\]

B. \[\dfrac{4{{a}^{3}}}{9}.\]

C. \[\dfrac{4}{3}{{a}^{3}}.\]

D. \[\dfrac{4\sqrt{3}}{9}{{a}^{3}}.\]

Câu 45. Cho khối nón có thiết diện qua trục là tam giác \[SAB\] vuông tại \[S\]. Biết tam giác \[SAB\] có bán kính đường tròn nội tiếp bằng \[2\left( \sqrt{2}-1 \right)\]. Tính thể tích khối nón đã cho.

A. \[\dfrac{16\pi }{3}.\]

B. \[\dfrac{2\pi }{3}.\]

C. \[\dfrac{4\pi }{3}.\]

D. \[\dfrac{8\pi }{3}.\]

Câu 46. Cho hàm số \[\left( C \right):y=\dfrac{x+1}{x-1}\]. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \[m\] thuộc \[\left[ -10;10 \right]\] để đường thẳng \[y=2x+m\] cắt \[\left( C \right)\] tại hai điểm phân biệt \[A,B\] sao cho góc \[\widehat{AOB}\] nhọn?

A. \[6.\]

B. \[7.\]

C. \[4.\]

D. \[5.\]

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của \[m\] để phương trình \[\left| {{x}^{3}}+{{x}^{2}}-5x-m+2 \right|=\left| {{x}^{3}}-{{x}^{2}}-x-2 \right|\] có 5 nghiệm phân biệt?

A. \[7.\]

B. \[3.\]

C. \[1.\]

D. \[5.\]

Câu 48. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng \[a\]. Một mặt phẳng thay đổi, vuông góc với \[SO\] và cắt \[SO,SA,SB,SC,SD\] lần lượt tại \[I,M,N,P,Q\]. Một hình trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác \[MNPQ\] và một đáy nằm trên mặt phẳng \[\left( ABCD \right)\]. Thể tích khối trụ lớn nhất bằng

A. \[SI=\dfrac{\pi {{a}^{3}}\sqrt{2}}{8}.\]

B. \[SI=\dfrac{\pi {{a}^{3}}\sqrt{3}}{27}.\]

C. \[SI=\dfrac{\pi {{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}.\]

D. \[SI=\dfrac{\pi {{a}^{3}}\sqrt{2}}{27}.\]

Câu 49. Gọi \[a\] là số thực lớn nhất để bất phương trình \[{{x}^{2}}-x+2+a\ln \left( {{x}^{2}}-x+1 \right)\ge 0\] nghiệm đúng với mọi \[x\in \mathbb{R}\]. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. \[a\in \left( 2;3 \right].\]

B. \[a\in \left( 6;7 \right].\]

C. \[a\in \left( 8;+\infty \right).\]

D. \[a\in \left( -6;-5 \right].\]

Câu 50. Cho hình chóp \[S.ABCD\] có đáy \[ABCD\] là hình vuông cạnh bằng \[a\], mặt bên \[SAB\] là tam giác đều, \[SC=SD=\dfrac{a\sqrt{14}}{2}\]. Thể tích khối chóp \[S.ABCD\] bằng

A. \[\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{12}.\]

B. \[\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{6}.\]

C. \[\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{4}.\]

D. \[\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{4}.\]

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 44 - Đề thi thử TN THPT 2023 Môn Toán Trường THPT Hà Trung - Thanh Hoá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả