[XMIN 2023] Đề số 69 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình


Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình có đáp án và lời giải chi tiết

Các câu hỏi vận dụng và vận dụng cao được nhặt lại từ các bài tập cũ nên không có tính mới nhưng để luyện tập thì vẫn được nha các em.

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 40. Trong không gian $Oxyz,$ mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I\left( 1;-2;-1 \right)$ và có tiếp diện là mặt phẳng $\left( P \right):2x+y+2z+5=0$ có phương trình là

A. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=4.$

B. ${{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=1.$

C. ${{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=4.$

D. ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y+2 \right)}^{2}}+{{\left( z+1 \right)}^{2}}=1.$

Câu 41. Cho $f\left( x \right)$ là hàm số liên tục trên tập số thực không âm và thỏa mãn $f\left( {{x}^{2}}+3x+1 \right)=x+2\text{ }\forall x\ge 0.$ Tính $\int\limits_{1}^{5}{f\left( x \right)dx}.$

A. $\dfrac{37}{6}.$

B. $\dfrac{527}{3}.$

C. $\dfrac{61}{6}.$

D. $\dfrac{464}{3}.$

Câu 42. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy $ABC$ vuông tại $A,\text{ }AB=a\sqrt{3},\text{ }AC=A{A}'=a.$ Giá trị sin của góc giữa đường thẳng $A{C}'$ và mặt phẳng $\left( BC{C}'{B}' \right)$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{10}}{4}.$

B. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$

C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}.$

D. $\dfrac{\sqrt{6}}{4}.$

Câu 43. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{2}}-2x+1.$ Gọi $S$ là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để giá trị lớn nhất của hàm số $g\left( x \right)=\left| {{f}^{2}}\left( x \right)-2f\left( x \right)+m \right|$ trên đoạn $\left[ -1;3 \right]$ bằng $8.$ Tính tổng các phần tử của $S.$

A. $-7.$

B. $2.$

C. $0.$

D. $5.$

Câu 46. Cho hàm số $f\left( x \right)=ax-\left( a-3 \right)\ln \left( {{x}^{2}}+3x \right)$ với $a$ là tham số thực. Biết rằng nếu $\underset{\left[ 1;3 \right]}{\mathop{\max }}\,f\left( x \right)=f\left( 2 \right)$ thì $\underset{\left[ 1;3 \right]}{\mathop{\min }}\,f\left( x \right)=m.$ Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $m\in \left( 6;7 \right).$

B. $m\in \left( 7;8 \right).$

C. $m\in \left( 8;9 \right).$

D. $m\in \left( 9;10 \right).$

Câu 47. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm trên đoạn $\left[ 1;e \right]$ và thỏa mãn $f\left( 1 \right)=0;\text{ }\left[ {f}'\left( x \right)-1 \right]x=f\left( x \right),\text{ }\forall x\in \left[ 1;e \right].$ Tích phân $\int\limits_{1}^{e}{f\left( x \right)dx}$ bằng

A. $\dfrac{{{e}^{2}}-1}{4}.$

B. $\dfrac{{{e}^{2}}+1}{2}.$

C. $\dfrac{{{e}^{2}}+1}{4}.$

D. $\dfrac{{{e}^{2}}-1}{2}.$

Câu 48. Có bao nhiêu số nguyên dương $x$ sao cho tồn tại số thực $y$ lớn hơn $1$ thỏa mãn

$\left( x{{y}^{2}}+x-2y-1 \right)\log y=\log \dfrac{2y-x+3}{x}?$

A. $3.$

B. $1.$

C. Vô số.

D. $2.$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm thuộc mặt phẳng $\left( P \right):x+2y+z-7=0$ và đi qua hai điểm $A\left( 1;2;1 \right),\text{ }B\left( 2;5;3 \right).$ Bán kính nhỏ nhất của mặt cầu $\left( S \right)$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{470}}{3}.$

B. $\dfrac{\sqrt{546}}{3}.$

C. $\dfrac{\sqrt{763}}{3}.$

D. $\dfrac{\sqrt{345}}{3}.$

Câu 50. Trong khoảng $\left( -10;20 \right)$ có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình $4x{{\log }_{3}}\left( x+1 \right)={{\log }_{9}}\left[ 9{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]$ có đúng $2$ nghiệm phân biệt?

A. $23.$

B. $20.$

C. $8.$

D. $15.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 68 – Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 Liên Trường THPT Quỳnh Lưu – Hoàng Mai – Thái Hoà – Nghệ An

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả