[XMIN 2023] Đề số 70 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39. Trong không gian $Oxyz,$ cho $A\left( 1;1;2 \right),\text{ }B\left( -4;0;-11 \right),\text{ }C\left( 0;-21;0 \right).$ Có bao nhiêu điểm $D$ sao cho $A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D$ là bốn đỉnh của một hình bình hành?

A. Có vô số điểm $D.$

B. Có duy nhất một điểm $D.$

C. Có $2$ điểm $D.$

D. Có $3$ điểm $D.$

Câu 40. Tập hợp các điểm biểu diễn số phức $z$ thỏa mãn $\left| z+4 \right|+\left| \bar{z}-4 \right|=8$ trên mặt phẳng phức là

A. Đoạn thẳng.

B. Đường elip.

C. Tập rỗng.

D. Đường thẳng.

Câu 41. Cho mặt cầu $S\left( O;9 \right).$ Một hình nón có đỉnh và đường tròn đáy nằm trên mặt cầu $S.$ Khi thể tích của hình nón lớn nhất, diện tích đường tròn đáy của hình nón thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left( 200;220 \right).$

B. $\left( 230;240 \right).$

C. $\left[ 220;230 \right].$

D. $\left[ 200;220 \right].$

Câu 42. Cho ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ là hai số phức phân biệt trong số các số phức $z$ thoả mãn $\left| z-2-i \right|=5$ và $\left| z+2+mi \right|=\left| z-m+i \right|$ ($m$ là tham số thực). Giá trị nhỏ nhất của $P=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|$ thuộc tập nào sau đây?

A. $\left[ 6;7 \right].$

B. $\left[ 4;5 \right].$

C. $\left[ 8;9 \right].$

D. $\left[ 5;6 \right].$

Câu 43. Có bao nhiêu số nguyên $m\in \left[ -2023;2023 \right]$ để đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+m{{x}^{2}}-m\left( 2m+1 \right)x+{{m}^{2}}$ có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục hoành?

A. $4044.$

B. $4046.$

C. $4047.$

D. $4045.$

Câu 44. Tổng tất cả các giá trị nguyên của $m$ thỏa mãn ${{\log }_{3}}\left| \dfrac{{{x}^{2}}-2\left( m-1 \right)x+2-m}{3{{x}^{2}}+2x+1} \right|\le 1,\forall x\in \mathbb{R}$ là

A. $14.$

B. Đáp án khác.

C. $21.$

D. $-14.$

Câu 45. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( x \right)+{f}'\left( x \right)={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}-4x+4\text{ }\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 1 \right)=5.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và $y={f}'\left( x \right)$ bằng

A. $\dfrac{35}{4}.$

B. $\dfrac{131}{4}.$

C. $\dfrac{203}{4}.$

D. $\dfrac{125}{4}.$

Câu 49. Cho $z+\dfrac{1}{z}=-1.$ Tính \[P=\left| {{z}^{2023}}+\dfrac{1}{{{z}^{2023}}} \right|.\]

A. $P=-1.$

B. $P=1.$

C. $P=\sqrt{2}.$

D. $P=0.$

Câu 50. Trong        không      gian       $Oxyz,$        lấy        các       điểm       $A\left( a;0;0 \right),\text{ }B\left( 0;b;0 \right),\text{ }C\left( 0;0;c \right),$ $D\left( a+a\sqrt{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}};b\sqrt{{{a}^{2}}+{{c}^{2}}};c\sqrt{{{b}^{2}}+{{a}^{2}}} \right)$ với $a,\text{ }b,\text{ }c$ dương. Biết diện tích tam giác $ABC$ bằng $\dfrac{3}{2}$ (đvdt) và thể tích tứ diện $ABCD$ đạt giá trị lớn nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng $\left( ABD \right)$ là $mx+ny+pz+1=0.$ Tính $m+n+p.$

A. $-2.$

B. $-1.$

C. $2.$

D. $0.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 69 - Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Thái Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả