[XMIN 2023] Đề số 86 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Liên Trường Nghệ An


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Liên Trường Nghệ An có đáp án và lời giải chi tiết

Đây là một đề thi hay bám sát cấu trúc đề thi tham khảo 2023 do BGD công bố. Đề gồm 38 câu hỏi nhận biết thông hiểu – 7 câu hỏi vận dụng và 5 câu hỏi vận dụng cao.

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 40. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai điểm $A\left( 3;1;2 \right),$ $B\left( 1;-1;2 \right)$ và mặt phẳng \[\left( P \right):x+y+2z-18=0.\] Khi điểm $M$ thay đổi trên mặt phẳng \[\left( P \right)\] lấy điểm $N$ thuộc tia \[OM\] sao cho $OM.ON=36.$ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $N{{A}^{2}}+N{{B}^{2}}.$

A. $24-8\sqrt{3}$. B. $20-8\sqrt{3}$.          C. $8-4\sqrt{3}$.             D. $16-8\sqrt{3}$.

Câu 41. Cho $x\ge 0,\,y\ge 0$, $x+y>0$ thỏa mãn ${{2}^{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}}+{{2023}^{x-y}}.{{\log }_{2}}\dfrac{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}{x+y}\le {{4}^{x+y}}+{{2023}^{x-y}}.$ Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P={{x}^{2}}+{{y}^{2}}-6x-2y+5.$

A. $2.$ B. $12.$                             C. $6+2\sqrt{2}.$           D. $6-4\sqrt{2}.$

Câu 42. Cho số phức $z$ thỏa mãn: $\left| \left( 1+i \right)z+\left( 1-i \right)\overline{z} \right|+\left| \left( 1+i \right)z-\left( 1-i \right)\overline{z} \right|=4$ và số phức $u$ thỏa mãn: $\left( u-1+3i \right)\left( i\overline{u}-3+5i \right)$ là số thực. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của $\left| z-u \right|$. Giá trị của ${{M}^{2}}+{{m}^{2}}$ bằng

A. $65$. B. $56$.                             C. $50$.                             D. $40$.

Câu 43. Trên tập hợp số phức, cho phương trình ${{z}^{2}}+az+b=0$ (với $a,b$ là số thực). Biết rằng hai số phức $w+1+i$ và $2w-1+5i$ là hai nghiệm của phương trình đã cho. Tính tổng $a+b.$

A. $9$. B. $4$.                               C. $16$.                             D. $1$.

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên thuộc \[\left[ -20\,;\,20 \right]\] của tham số $m$ để bất phương trình ${{4}^{x}}-\left( m+1 \right){{2}^{x}}+m\le 0$ có tập nghiệm là một đoạn có độ dài lớn hơn 2?

A. $37$. B. $38$.                             C. $16$.                             D. $17$.

Câu 45. Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{1}{3}{{x}^{3}}-\left( m-1 \right){{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-16 \right)x+2023.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $g(x)=f\left( \left| x \right| \right)$ có 5 điểm cực trị.

A. Vô số. B. $3.$                               C. \[4\].                             D. $5.$

Câu 46. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$ có cạnh đáy bằng $a.$ Hai đường thẳng $AB'$ và $BC'$ vuông góc với nhau. Tính thể tích của khối lăng trụ đó.

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{24}.$ B. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{24}.$       C. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{8}.$        D. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{8}.$

Câu 47. Trong không gian \[Oxyz\], cho mặt phẳng \[\left( P \right):2x+ay+bz+c=0\] chứa đường thẳng \[d\] là giao tuyến của hai mặt phẳng $\left( \alpha \right):x+y-z+1=0,\,\,\left( \beta \right):x+y-2z-1=0$. Biết rằng khoảng cách từ điểm \[M\left( 1;2;1 \right)\] đến mặt phẳng $\left( P \right)$ bằng $3.$ Khi đó giá trị $a+b+c$ bằng

A. \[3\]. B. \[4\].                             C. \[5\].                              D. \[6\].

Câu 48. Người ta sản xuất thùng phuy sắt có hình dạng là một hình trụ (có nắp đậy kín) bằng cách cán và gò các tấm thép có độ dày 1mm, biết chiều cao của thùng phuy là 876mm, đường kính ngoài của thùng phuy là 580mm và khối lượng riêng của thép là 7850kg/m3. Hỏi mỗi thùng phuy nặng khoảng bao nhiêu kg (tính gần đúng sau dấu phẩy đến 2 chữ số thập phân)?

A. $18,23\text{kg}$. B. $16,63\text{kg}$.       C. $17,21\text{kg}$.       D. $15,57\text{kg}$.

Câu 49. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm là ${f}'\left( x \right)=\left( x-a \right)\left( x-b \right)$ với $a,\ b$ là hai hằng số và $a<b$, biết rằng $f\left( b \right)=0$ và hàm số $g\left( x \right)=\left| 4{{x}^{3}}+\left( 2-3f\left( a \right) \right){{x}^{2}}-2f\left( a \right).x+m \right|$ (với $m$ là tham số). Khi đó hàm số $g\left[ f\left( x \right) \right]$ có tối đa bao nhiêu điểm cực trị?

A. \[15\]. B. $17$.                             C. $11$.                             D. \[13\].

Câu 50. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm cấp hai liên tục trên $\mathbb{R}$, biết rằng $f\left( 0 \right)=0$ và hàm số $g\left( x \right)=\dfrac{1}{16}\left[ x{{f}'}'\left( x \right)+{f}'\left( x \right) \right]$ là hàm số bậc ba có đồ thị như hình vẽ.

Thể tích khối tròn xoay sinh bởi hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y=f\left( x \right),\,\,y=\dfrac{{{f}'}'\left( x \right)-40}{12}$ khi quay quanh trục $Ox$ có giá trị nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $\left( 117;118 \right)$. B. $\left( 118;119 \right)$.           C. $\left( 115;116 \right)$.          D. $\left( 116;117 \right)$.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề thi Môn Toán năm 2023 của Liên trường Nghệ An đã phát hành trước đó: Đề 01Đề 02

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 85 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Yên Bái

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả