[XMIN 2023] Đề số 89 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Thanh Hoá


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Thanh Hoá có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Đề lần 1 của Sở Thanh Hoá quý thầy cô và các em xem tại đây

Câu 40. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-2mz+3m+10=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn ${{z}_{1}}.\overline{{{z}_{2}}}+\overline{{{z}_{1}}}.{{z}_{2}}+20=0?$

A. $1.$

B. $4.$

C. $3.$

D. $2.$

Câu 41. Tập nghiệm của bất phương trình ${{\log }_{3}}\left( \sqrt{{{x}^{2}}-x+4}+1 \right)+2{{\log }_{5}}\left( {{x}^{2}}-x+5 \right)<3$ là $\left( a;b \right).$ Tính $6a+8b.$

A. $\dfrac{17}{2}.$

B. $8.$

C. $9.$

D. $\dfrac{9}{2}.$

Câu 42. Cho hai số phức ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| z-3-3i \right|=2$ và $\left| {{z}_{1}}-4-2i \right|=\left| {{z}_{2}}+2i \right|.$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|+\left| {{z}_{2}}-3-2i \right|+\left| {{z}_{2}}+3+i \right|$ bằng

A. $3\sqrt{5}+2\sqrt{2}-2.$

B. $3\sqrt{5}+\sqrt{2}-2.$

C. $3\sqrt{5}+2\sqrt{2}+2.$

D. $3\sqrt{5}-\sqrt{2}+2.$

Câu 43. Trong không gian $Oxyz,$ cho bốn điểm $A\left( 2;1;4 \right),\text{ }B\left( 2;5;4 \right),\text{ }C\left( -\dfrac{5}{2};5;-1 \right),\text{ }D\left( -3;1;-4 \right).$ Các điểm $M,\text{ }N$ thỏa mãn $M{{A}^{2}}+3M{{B}^{2}}=48$ và $N{{D}^{2}}=\left( \overrightarrow{NC}+\overrightarrow{BC} \right).\overrightarrow{ND}.$ Tìm độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng $MN.$

A. $1.$

B. $4.$

C. $\dfrac{2}{3}.$

D. $0.$

Câu 44. Cho hình nón $\left( N \right)$ có đỉnh $S,$ chiều cao $h=2.$ Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua $S$ cắt hình nón $\left( N \right)$ theo thiết diện là tam giác đều. Khoảng cách từ tâm đáy hình nón đến mặt phẳng $\left( P \right)$ bằng $\sqrt{3}.$ Thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón $\left( N \right)$ bằng

A. $\dfrac{104\pi }{9}.$

B. $\dfrac{104\pi }{3}.$

C. $\dfrac{52\pi }{9}.$

D. $\dfrac{52\pi }{3}.$

Câu 45. Có bao nhiêu cặp số $\left( x;y \right)$ thỏa mãn

${{\log }_{2}}\left( {{y}^{2{{\log }_{3}}x}}-{{2}^{2+{{\log }_{3}}x{{\log }_{2}}y}}+8 \right)={{\log }_{3}}\left[ 7-\left( {{x}^{2}}+{{y}^{3}}-2025 \right)\sqrt{{{x}^{2}}+{{y}^{3}}-2022} \right]?$

A. $0.$

B. $2.$

C. $1.$

D. $3.$

Câu 46. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi $M$ là trung điểm của $SC,\text{ }I$ là hình chiếu của điểm $S$ lên $\left( ABCD \right).$ Biết $AIBC$ là hình vuông cạnh $a$ và $AM=\dfrac{a\sqrt{3}}{2}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD.$

A. ${{a}^{3}}.$

B. $\dfrac{{{a}^{3}}}{2}.$

C. $\dfrac{{{a}^{3}}}{6}.$

D. $\dfrac{{{a}^{3}}}{3}.$

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc khoảng $\left( -15;15 \right)$ để hàm số $y={{x}^{4}}-6{{x}^{2}}-mx+2526$ nghịch biến trên khoảng $\left( -1;1 \right)?$

A. $7.$

B. $25.$

C. $8.$

D. $6.$

Câu 48. Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Gọi $F\left( x \right),\text{ }G\left( x \right)$ là hai nguyên hàm của $f\left( x \right)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F\left( 2 \right)+G\left( 2 \right)=4$ và $F\left( 1 \right)+G\left( 1 \right)=1.$ Khi đó $\int\limits_{0}^{\pi }{\sin \dfrac{x}{2}f\left( \cos \dfrac{x}{2}+1 \right)dx}$ bằng

A. $3.$

B. $6.$

C. $\dfrac{3}{2}.$

D. $\dfrac{3}{4}.$

Câu 49. Cho hàm đa thức bậc năm $y=f\left( x \right)$ và hàm số $y={f}'\left( x \right)$ có đồ thị trong hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( \left| {{x}^{3}}+3x \right|+m-2{{m}^{2}} \right)$ có đúng $3$ điểm cực đại?

A. $3.$

B. $1.$

C. $4.$

D. $0.$

Câu 50. Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{4}}+b{{x}^{3}}+c{{x}^{2}}+dx+e\text{ }\left( b,\text{ }c,\text{ }d,\text{ }e\in \mathbb{R} \right)$ đạt cực trị tại ${{x}_{1}},\text{ }{{x}_{2}},\text{ }{{x}_{3}}\text{ }\left( {{x}_{1}}<{{x}_{2}}<{{x}_{3}} \right)$ và có $f\left( {{x}_{1}} \right)=1,\text{ }f\left( {{x}_{2}} \right)=16,\text{ }f\left( {{x}_{3}} \right)=9.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $g\left( x \right)=\dfrac{{f}'\left( x \right)}{\sqrt{f\left( x \right)}}$ và trục hoành bằng

A. $8.$

B. $6.$

C. $4.$

D. $2.$

 

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 88 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Lào Cai

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả