[XMIN 2023] Đề số 90 - Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi


Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 1 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 40. Cho lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy là tam giác vuông cân tại $B,\text{ }AB=a\sqrt{3}.$ Hình chiếu vuông góc của ${A}'$ lên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ là điểm $H$ thuộc cạnh $AC$ sao cho $HC=2HA.$ Mặt bên $\left( AB{B}'{A}' \right)$ tạo với đáy một góc ${{60}^{0}}.$ Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng

A. $\dfrac{3{{a}^{3}}}{5}.$

B. $\dfrac{3}{2}{{a}^{3}}.$

C. $\dfrac{{{a}^{3}}}{3}.$

D. $\dfrac{{{a}^{3}}}{6}.$

Câu 41. Trong không gian $Oxyz,$ cho hai đường thẳng ${{d}_{1}}:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{2},\text{ }{{d}_{2}}:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z}{1}.$ Đường thẳng $d$ đi qua điểm $A\left( 5;-3;5 \right)$ cắt ${{d}_{1}},\text{ }{{d}_{2}}$ tại hai điểm $B$ và $C.$ Độ dài đoạn thẳng $BC$ bằng

A. $3\sqrt{2}.$

B. $\sqrt{19}.$

C. $2\sqrt{5}.$

D. $2\sqrt{3}.$

Câu 42. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác vuông cân tại $B$ và $AB=BC=a\sqrt{3},$ góc $\widehat{SAB}=\widehat{SCB}={{90}^{0}}$ và khoảng cách từ $A$ đến mặt phẳng $\left( SBC \right)$ bằng $a\sqrt{2}.$ Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC.$

A. $16\pi {{a}^{2}}.$

B. $2\pi {{a}^{2}}.$

C. $8\pi {{a}^{2}}.$

D. $12\pi {{a}^{2}}.$

Câu 43. Trên tập hợp số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}+2mz+1=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}}+3 \right|=\left| {{z}_{2}}+3 \right|?$

A. $3.$

B. $4.$

C. $2.$

D. $1.$

Câu 44. Cho $F\left( x \right)$ là một nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=\left| 1+x \right|-\left| 1-x \right|$ trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F\left( 1 \right)=3.$ Tính tổng $F\left( 0 \right)+F\left( 2 \right).$

A. $3.$

B. $2.$

C. $7.$

D. $5.$

Câu 45. Hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a,$ cạnh bên $SA$ vuông góc với đáy, đường thẳng $SC$ tạo với mặt phẳng $\left( SAB \right)$ góc ${{30}^{0}}.$ Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}.$

B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}{{a}^{3}}.$

C. $\sqrt{2}{{a}^{3}}.$

D. $\dfrac{\sqrt{2}}{4}{{a}^{3}}.$

Câu 46. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $a\in \left[ -10;10 \right]$ để hàm số $y=\left| 3{{x}^{4}}-4\left( a+2 \right){{x}^{3}}+12a{{x}^{2}}-30a \right|$ nghịch biến trên khoảng $\left( -\infty ;-2 \right)?$

A. $12.$

B. $11.$

C. $10.$

D. $13.$

Câu 47. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn ${f}'\left( x \right)+xf\left( x \right)=\dfrac{2x}{{{e}^{{{x}^{2}}}}},\text{ }\forall x\in \mathbb{R}$ và $f\left( 0 \right)=-2.$ Tính $f\left( -2 \right).$

A. $f\left( -2 \right)=\dfrac{-2}{{{e}^{4}}}.$

B. $f\left( -2 \right)=\dfrac{2}{{{e}^{4}}}.$

C. $f\left( -2 \right)=4.$

D. $f\left( -2 \right)={{e}^{2}}.$

Câu 48. Cho các số phức $u,v,w$ thoả mãn $\left| u+4-2i \right|=2;\left| 3v-1+i \right|=\left| 2v+1-i \right|$ và $\left| w \right|=\left| \overline{w}+2+2i \right|.$ Khi $P=\left| u-w \right|+\left| v-w \right|$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $\left| w \right|$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{13}}{2}.$

B. $\dfrac{\sqrt{10}}{2}.$

C. $\dfrac{\sqrt{17}}{2}.$

D. $\dfrac{\sqrt{5}}{2}.$

Câu 49. Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm $A\left( 0;0;\sqrt{3} \right)$ và điểm $B$ thay đổi thuộc mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ sao cho diện tích tam giác $OAB$ bằng $\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$ Gọi $C$ là điểm thuộc tia $Oz$ các đều hai đường thẳng $AB$ và $OB$ một khoảng bằng $k.$ Thể tích của khối tròn xoay tạo bởi tập hợp tất cả các điểm $M$ thoả mãn $CM\le k$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left( 0,2;0,7 \right).$

B. $\left( 1,2;1,7 \right).$

C. $\left( 1,7;2,2 \right).$

D. $\left( 0,7;1,2 \right).$

Câu 50. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương $\left( x;y \right)$ thoả mãn ${{\log }_{2}}\dfrac{x+y}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2}\ge x\left( x-4 \right)+y\left( y-4 \right)?$

A. $13.$

B. $18.$

C. $15.$

D. $21.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 89 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Thanh Hoá

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả