[XMIN 2023] Đề số 94 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT Phụ Dực – Thái Bình


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT Phụ Dực – Thái Bình có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left[ -2023;2023 \right]$ để hàm số $y=\left| \dfrac{x-10}{x-m} \right|$ đồng biến trên nửa khoảng $\left( -5;5 \right]?$

A. $2017.$

B. $5.$

C. $2018.$

D. $4.$

Câu 45. Cho một cổ vật hình trụ có chiều cao đo được là \[81\text{cm}\], do bị hư hại nên khi tiến hành đo đạc lại thu được \[AB=50\text{cm},BC=70\text{cm},CA=80\text{cm}\], với $A,B,C$ thuộc đường tròn đáy như hình vẽ. Thể tích khối cổ vật ban đầu gần nhất với số nào sau đây?

A. $6,56{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

B. $0,42{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

C. $1,03{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

D. $0,43{{\text{m}}^{\text{3}}}.$

Câu 46. Cho khối tứ diện $ABCD$ có $AB=a,AC=\sqrt{5}a,\widehat{ABC}={{135}^{0}}$ và $\widehat{DAB}=\widehat{DBC}={{90}^{0}}.$ Góc giữa hai mặt phẳng $\left( ABD \right)$ và $\left( BCD \right)$ bằng ${{30}^{0}}.$ Thể tích khối tứ diện đã cho bằng

A. $\dfrac{{{a}^{3}}}{\sqrt{2}}.$

B. $\dfrac{{{a}^{3}}}{3\sqrt{2}}.$

C. $\dfrac{{{a}^{3}}}{2\sqrt{3}}.$

D. $\dfrac{{{a}^{3}}}{6}.$

Câu 47. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 0;0;10 \right)$ và $B\left( 3;4;\dfrac{19}{2} \right).$ Xét các điểm $M$ thay đổi sao cho tam giác $OAM$ không nhọn và có diện tích bằng 20. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng $MB$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left( 5;10 \right).$

B. $\left( 3;5 \right).$

C. $\left( \dfrac{3}{2};3 \right).$

D. $\left( 0;\dfrac{3}{2} \right).$

Câu 48. Cho các số phức $z,\text{w},u$ thỏa mãn $\left| z-4+2i \right|=\left| 2z+\overline{z} \right|$, \[\dfrac{\text{w}-8-10i}{\text{w}-6-10i}\] là số thuần ảo và $\left| u+1-2i \right|=\left| u-2+i \right|.$ Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \[T=\left| u-z \right|+\left| \overline{u}-\overline{\text{w}} \right|\] thuộc tập nào sau đây?

A. $\left( 0;5 \right].$

B. $\left( 5;8 \right).$

C. $\left[ 8;10 \right).$

D. $\left[ 10;+\infty \right).$

Câu 49. Có bao nhiêu số nguyên dương $y$ để tồn tại số thực $x>1$ thoả mãn

\[x\left( {{2}^{xy}}+{{\log }_{2}}\left( xy \right) \right)=x{{y}^{4}}+15xy-30+10y?\]

A. $16.$

B. $15.$

C. $26.$

D. $27.$

Câu 50. Cho hàm số $f\left( x \right)={{\left( x-2 \right)}^{2}}{{\left( x-4 \right)}^{2}}\left( 2x-7 \right)\left( 3x-10 \right).$ Số giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=f\left( \left| {{x}^{4}}-8{{x}^{2}}-mx \right| \right)$ có nhiều điểm cực trị nhất là

A. $13.$

B. $12.$

C. $15.$

D. $14.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 93 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 2 Sở Thái Nguyên

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả