[XMIN 2023] Đề số 99 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 2 Sở Vĩnh Phúc


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 2 Sở Vĩnh Phúc có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 44. Trong không gian $Oxyz,$ cho các điểm $A\left( 1;1;2 \right),\text{ }B\left( 2;1;2 \right),\text{ }C\left( 1;1;4 \right).$ Đường phân giác của góc $\widehat{BAC}$ cắt mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ tại $M\left( a;b;0 \right).$ Tính tổng $a+b.$

A. $-1.$

B. $0.$

C. $-2.$

D. $2.$

Câu 45. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a,\text{ }SA$ vuông góc với đáy, $SC$ tạo với mặt phẳng $\left( SAB \right)$ một góc ${{30}^{0}}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD.$

A. $\dfrac{\sqrt{6}{{a}^{3}}}{3}.$

B. $\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{3}.$

C. $\dfrac{2{{a}^{3}}}{3}.$

D. $\sqrt{2}{{a}^{3}}.$

Câu 46. Trong không $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( P \right)$ có phương trình $\left( P \right):3x-4y-20=0$ và hai mặt cầu $\left( {{S}_{1}} \right):{{\left( x-7 \right)}^{2}}+{{\left( y+7 \right)}^{2}}+{{\left( z-5 \right)}^{2}}=24;\text{ }\left( {{S}_{2}} \right):{{\left( x-3 \right)}^{2}}+{{\left( y+5 \right)}^{2}}+{{\left( z-1 \right)}^{2}}=\dfrac{3}{2}.$ Gọi $A,\text{ }M,\text{ }N$ lần lượt là các điểm thuộc $\left( P \right);\text{ }\left( {{S}_{1}} \right)$ và $\left( {{S}_{2}} \right).$ Giá trị nhỏ nhất của $d=AM+AN$ là

A. $\dfrac{4\sqrt{6}}{5}.$

B. $\dfrac{3\sqrt{6}}{5}.$

C. $\dfrac{2\sqrt{6}}{5}.$

D. $\dfrac{11\sqrt{6}}{10}.$

Câu 47. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc đoạn $\left[ -2022;2023 \right]$ để phương trình $x{{\log }_{2}}\left( x+1 \right)={{\log }_{4}}\left[ 16{{\left( x+1 \right)}^{2m}} \right]$ có hai nghiệm phân biệt?

A. $2021.$

B. $2022.$

C. $2024.$

D. $2023.$

Câu 48. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a.$ Gọi $M$ là trung điểm $BC.$ Biết rằng góc giữa đường thẳng $DM$ và mặt bên $\left( SAB \right)$ là góc $\alpha $ thỏa mãn $\tan \alpha =\dfrac{\sqrt{26}}{13}.$ Tính thể tích khối chóp $S.ABCD.$

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}.$

B. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{6}.$

C. $\dfrac{4{{a}^{3}}}{9}.$

D. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}.$

Câu 49. Cho    hàm    số      $y=f\left( x \right)$     có     đạo     hàm     liên     tục     trên     $\left( 0;+\infty \right)$     thỏa     mãn $\left( x+2 \right)f\left( x \right)=x{f}'\left( x \right)-{{x}^{3}}\text{ }\forall x\in \left( 0;+\infty \right)$ và $f\left( 1 \right)=e.$ Giá trị của $f\left( 2 \right)$ là

A. $4{{e}^{2}}+2e-2.$

B. $4{{e}^{2}}+4e-4.$

C. $4{{e}^{2}}+2e-4.$

D. $4{{e}^{2}}+4e-2.$

Câu 50. Cho các số phức ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}}-2+i \right|=\left| {{{\bar{z}}}_{1}}+1-2i \right|$ và $\dfrac{1-{{z}_{2}}}{1+i}$ là số thuần ảo. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|+\left| {{z}_{1}}-5+5i \right|+\left| {{z}_{2}}-5+5i \right|.$

A. ${{P}_{\min }}=8.$

B. ${{P}_{\min }}=\sqrt{58}.$

C. ${{P}_{\min }}=\sqrt{57}.$

D. ${{P}_{\min }}=2\sqrt{14}.$


Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 98 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán đợt 1 Sở Quảng Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả