Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 Thành Phố Hà Nội năm học 2018-2019 kèm lời giải chi tiết


Đề thi Học sinh giỏi Toán 9 Thành Phố Hà Nội năm học 2018-2019 kèm lời giải chi tiết

>> Bộ Đề thi HSG Toán 9 Thành Phố Hà Nội từ năm học 1998-1999 đến năm học 2018-2019

Thời gian: 150 phút

Bài 1:

1. Giải phương trình:$\sqrt[3]{2-x}=1-\sqrt{x-1}$

2. Cho $S=\left(1-\frac{2}{2.3}\right) \left(1-\frac{2}{3.4}\right)...\left(1-\frac{2}{2020.2021}\right)$ là một tích của 2019 thừa số. Tính S (Kết quả để ở dạng phân số tối giản).

Bài 2:

1.Biết $a,b$ là các số nguyên dương thoả mãn $a^2-ab+b^2$ Chia hết cho 9. Chứng minh rằng a và b đều chia hết cho 3.

2. Tìm các số nguyên dương $n$ sao cho $9^n+11$ là tích của $k$ $ (k \in \mathbb{N}, k \geq 2)$ liên tiếp.

Bài 3:

1. Cho $x,y,z$ là các số tự nhiên nhỏ hơn 4. Chứng minh rằng trong các số $\frac{1}{x}+\frac{1}{4-y},\frac{1}{y}+\frac{1}{4-z},\frac{1}{z}+\frac{1}{4-x}$ luôn tồn tại ít nhất một số lơn hơn hoặc bằng 1.

2. Với các số thực dưong $a,b,c$ thoả mãn $a^2+b^2+c^2+2abc=1$, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P=ab+bc+ca-abc$.

Bài 4:

Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$,$ (AB < AC)$. đường tròn $(I)$ nội tiếp tam giác $ABC$, tiếp xúc với $BC,CA,AB$ lần lượt tại $D,E,F$. Gọi $S$ là giao điểm của $AI$ và $DE$.

1. Chứng minh tam giác $IAB$ đồng dạng với tam giác $EAS$.

2. Gọi $K$ là trung điểm của $AB$, $O$ là trung điểm của $BC$. Chứng minh ba điểm $K,O,S$ thẳng hàng.

3. Gọi $M$ là giao điểm của $KI$ và $AC$. đường thẳng chứa đường cao $AH$ của tam giác $ABC$ cắt đường thẳng $DE$ tại $N$. Chứng minh $AM=AN$.

Bài 5:

Xét bảng ô vuông 10x10 gồm 100 hình vuông có cạnh 1 đơn vị. Người ta điền vào mỗi ô vuông của bảng một số nguyên tuỳ ý sao cho hiệu hai số được điền ở hai ô chung một cạnh bất kì đều có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1. Chứng minh rằng tồn tại một số nguyên xuất hiện trên bảng ít nhất 6 lần.

---HẾT---

TẢI VỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TẢI VỀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả