Đề thi mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Trích bài giảng mở đầu tiếp tuyến khoá PRO X 2019 cho teen 2k1


Đề thi mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Trích bài giảng mở đầu tiếp tuyến khoá PRO X 2019 cho teen 2k1

Trích bài giảng về đề thi khoá PRO X 2019 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 DÀNH CHO TEEN 2K1

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019-kh633150433.html

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-{{x}^{2}}+2x+1$ tại điểm có hoành độ $x=1.$

A. $y=3x.$

B. $y=7x-4.$

C. $y=3x-3.$

D. $y=7x.$

Câu 4. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x(x+1)(x+2)...(x+2019)$ tại điểm có hoành độ $x=0$ là

A. $y=-2019!x.$

B. $y=\frac{1}{2019!}x.$

C. $y=-\frac{1}{2019!}x.$

D. $y=2019!x.$

Câu 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\sqrt{2x+1}$ có hệ số góc bằng $\frac{1}{3}$ là

A. $y=\frac{1}{3}x-\frac{5}{3}.$

B. $y=\frac{1}{3}x+\frac{5}{3}.$

C. $y=\frac{1}{3}x-\frac{13}{3}.$

D. $y=\frac{1}{3}x+\frac{13}{3}.$

XEM TRỰC TUYẾN

TẢI VỀ ĐỀ THI NÀY

Trích bài giảng về đề thi khoá PRO X 2019 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 DÀNH CHO TEEN 2K1

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019-kh633150433.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả