Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mũ và logarit hai biến


Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của mũ và logarit hai biến

Trích bài giảng và đề thi GTLN & GTNN mũ và logarit tại khoá học PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Câu 59. Cho hai số thực dương $x,y$ thay đổi thoả mãn $2x>y$ và $x+y+xy\ge 7.$ Biết giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\ln \left( 1+10xy-5{{y}^{2}} \right)-{{x}^{2}}-\frac{1}{4}{{\left( x+5y \right)}^{2}}$ là $a+b\ln 2+c\ln 13$ với $a,b,c$ là các số nguyên. Tính $S=a+b+c.$

A. $S=27.$

B. $S=29.$

C. $S=-21.$

D. $S=-23.$ 

Lời giải chi tiết:

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả